Mediation en Meer
Published in

Mediation en Meer

--

--

Charlier Mediation: Mediation is Oplossen!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Charlier Consult

Charlier Consult

1 Follower

Lydia Charlier is eigenaar van Charlier Consult en Charlier Mediation. Zij helpt met verhelderen van “gedoe” en de-escaleren van conflict.