Dün ve Yarın Etimolojisi Bölüm 2

Dün ve yarın kelimelerinin Hintçe de tek bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz ?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.