Kim O ? 
1. Bölüm: Kerimcan Durmaz

Herkesin tanıdığı ama ne iş yaptığı bilinmeyen ünlülerin geçmişlerini bir araya getiriyoruz. Bu haftaki bölümde mercek altına aldığımız ünlü Kerimcan Durmaz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.