Oluk Oluk Musiki 1. Bölüm

Oluk Oluk Musiki’nin bu haftaki konusu Türk musikisinin dünya üzerindeki yükselişi. Oluk Oluk Musiki, Türkçe şarkıların ecnebi musikisinde kullanımını örnekledi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.