medyaiste
medyaiste
Dec 3, 2018 · 1 min read

Kurum içinde girişimci olmak mümkün mü? Neden ve nasıl kurum içi girişimci olunur? İş dünyası bu ortamı sağlamak için neler yapar?

Bu ve benzeri soruların cevaplarını farklı iki Bakış Açısı ile değerlendirdiğimiz podcast serilerinin ilk bölümü yayında…

#01 | Kurum İçi Girişimcilik

Bölümde refere edilen bağlantılar ise aşağıdaki linkte yer alıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=PksULWzDiVE (EN)

https://www.youtube.com/watch?v=NC-EWySANyU (TR)

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

medyaiste

Written by

medyaiste

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade