medyaiste
medyaiste
Dec 18, 2018 · 1 min read

Bakis Acisi podcast serisinin ikinci bolumunde Kurumsal Sirket ve Startup iliskisini çok boyutlu olarak degerlendirdik.

Ulkemiz acısından da onemli bulduğumuz bu birliktelik, ihtiyacımız olan hızlı ve sağlıklı büyüme ile iliskisini degerlendirdik. Sohbet esnasında değindiğimiz Tusiad raporunu da sizlerin incelemesi icin bu notlarimizin sonunda paylaşıyoruz.

Sadece tespitlerin degil çözümlerin de icinde olduğu bir bolum oldu. Kurumsal şirketler ve startup is birlikteliklerinin neden ve nasıl olması gerektiğini adamlar ile acikladik.

Yayinlarimizi faydalı buluyorsanız, lütfen sizde arkadaslariniz ile bu yayınları paylaşın ve daha çok kisiye ulaşmamıza yardimci olun.

https://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10130-dijital-teknolojiler-ve-ekonomik-buyume-raporu

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

medyaiste

Written by

medyaiste

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade