medyaiste
medyaiste
Jan 5 · 1 min read

Mehmet Emre ve Utku Tarzan’nın hazırladığı Bakış Açısı podcast serisinin üçüncü ve özel bölümü yayında! İş dünyası için, yeni yıl 2019’da, hangi konuların gündemde olacağının konuşulduğu harika bir bölüm oldu.

Bu konuların hayatımıza girmesiyle, hem iş dünyasının hem de nihai tüketicilerin olası kazanımları değerlendirildi.

Bir çok rapordan yapılan analizlerle birbiri ile ile ilişkili ve olmazsa olmaz olarak görülen 7 başlık sizler için seçildi.

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

medyaiste

Written by

medyaiste

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade