medyaiste
medyaiste
Feb 3 · 1 min read

Bu bölümde, günümzde maruz kaldığımız mesaj selinden yola çıkarak, iletişimin nasıl değiştiğini, ne kadar zorlaştığını ve neler yapılabileceğini değerlendirmeye çalıştık.

Pazarlamanın temeli olan xP metaforunun dönüşümünü açıkladık.

İş dünyasının bu mesajları nasıl yönettiğini, daha iyi nasıl yönetebileceğini örnekler ile açıkladık. İnsanı merkeze alıp, stratejik ve operasyonel pazarlamanın öneminden bahsettik.

Yayinlarimizi faydali buluyorsaniz lutfen siz de arkadaslariniz ile bu yayinlari paylasin ve daha cok kisiye ulasmamiza yardimci olun.

Not: Yayında geçen bazı örneklere ait linkler

https://www.pymnts.com/innovation/2019/honda-in-vehicle-commerce-visa-mastercard/amp/?__twitter_impression=true

https://www.amazon.com/find-your-store/b/?node=17608448011

https://www.apple.com/today/

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

medyaiste

Written by

medyaiste

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade