medyaiste
medyaiste
Feb 3 · 1 min read

Bakış açısı podcast serisinin beşinci bölümünde şu an gündemdeki en önemli konulardan birini, Kişisel Verilerin Güvenliği’ ni konuştuk. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yürürlüğe giren yasalar ile birlikte şirketler ve müşteriler arasındaki veri alışverişi yeni kurallara tabi.

Bu durumu korkutucu bir gelişme olarak görmek yerine fırsatları anlamanın, durumu her iki taraf için de faydaya çevirebilmenin yollarını konuştuk. Elimizdeki müşteri verilerinin ve müşteri memnuniyetinin şirketler için nasıl bir kaldıraç olabileceğini anlattık.

Değişen müşteri davranışları ve teknolojilerle birlikte Müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımının şirketlerin yönetimlerinde nasıl daha etkin araçlar olmaya başladığını tartıştığımız çok keyifli bir bölüm oldu.

Yayınlarımızı faydalı buluyorsanız lütfen siz de arkadaşlarınız ile bu yayınları paylaşın ve daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olun.

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

medyaiste

Written by

medyaiste

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade