medyaiste
medyaiste
Feb 11 · 1 min read

Bakış Açısı podcast serisinin altıncı bölümünde, temelde kullanıcıyı /müşteriyi /hedef kitleyi merkeze alan ve tam olarak ifade edilemeyen sorunlara, çözüm bulmayı amaçlayan bir düşünce modeli olan, “Tasarım Odaklı Düşünme “ yöntemini yine Mehmet Emre ve Utku Tarzan birlikte yorumladılar.

Konuya kurumiçi ve kurumdışı girişimcilik pencerelerinden bakarak, girişimcilerin ortaya koydukları çözümün (ürün/hizmet ya da süreç olabilir), ihtiyacı gerçekten karşılayıp karşılamadığını anlamanın en iyi bu yönteminin nasıl olabileceğini değerlendirdiler.

Bu düşünce yaklaşımını benimseyenlerin sorunlara beklenmeyen farklı çözümler bulması, süreçlere çok daha hızlı adımlar eklemesi her zaman desteklediğimiz ülke gelişime de hem de nasıl olumlu katkı sağlayacaklarının altını çizdiler.

Özetle; “ Tasarım Odaklı Düşünce Modeli” ile görünmeyen ya da görünen ama net bir şekilde tanımlanamamış sorunları, ortadan kaldırmak için, nasıl; yeterli, hızlı ve ölçeklenebilir çözüm ya da çözümler ortaya konulabileceğini anlatan çok keyifli bir bölüm bizlerle.

Yayınlarımızı faydalı buluyorsanız lütfen siz de sosyal medya hesaplarınızda bu yayınları paylaşın ve daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olun.

— — -

Not: Bölüm içerisinden faydalanılan kaynaklar

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
https://quoteinvestigator.com/2014/05/22/solve/

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

medyaiste

Written by

medyaiste

Medya İşte

Medya İşte | İletişim, Teknoloji ve Tasarım

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade