Creatie, strategie en optimalisatie grootste uitdagingen binnen contentmarketing

Karel Stoel
Feb 13, 2020 · 3 min read
Image for post
Image for post

Contentmarketing wordt steeds belangrijker in het voeren van een effectieve marketingstrategie. Het verrijken van de touchpoints in de customer journey kan zorgen voor een sterkere relatie met bestaande klanten en genereert aantrekkingskracht voor het acquireren van nieuwe klanten. Hoe kijken Nederlandse marketeers en bureaus naar deze ontwikkeling? Contentmarketingconsultants Digitalheads deed in samenwerking met marketing research bureau Soda onderzoek naar de staat van het contentmarketingvak in Nederland. Meer dan 100 marketing professionals lieten hun licht schijnen over het fenomeen contentmarketing.

Gevraagd naar de belangrijkste marketingactiviteiten voor 2020 gaf 60% aan dat contentmarketing een cruciale is. Een top-3-positie, samen met social media (64%) en zoekmachine marketing (36%). Daarnaast vindt 85% van de ondervraagden contentmarketing een aansprekend marketingmiddel. Eén respondent omschreef het treffend: “Niet schreeuwen om aandacht, maar aantrekkingskracht creëren.” Uit het onderzoek blijkt verder dat 74% van de bureaus een contentmarketingstrategie heeft, ten opzichte van slechts 43% van de merken. Er valt dus nog een wereld te winnen voor contentmarketingspecialisten.

Image for post
Image for post
Belangrijkste marketingactiviteiten 2020

Als redenen om contentmarketing in te zetten geeft 66% van de respondenten aan dat het aangaan van interactie met de klant een belangrijke motivatie is. Andere redenen voor de inzet zijn het genereren van merkbekendheid (58%), website bezoekers (53%) en sales (46%). Het laat zien dat de juiste implementatie van contentmarketing in de customer journey door gehele funnel impact kan hebben.

Image for post
Image for post
Redenen inzetten contentmarketing

Contentmarketing beperkt zich niet tot één contentvorm, maar kan op vele manieren tot uiting komen. Gevraagd naar de favoriete formats gaf 64% aan een voorkeur voor video te hebben, kort daarachter blogs (57%) en op enige afstand (>38%) nieuwsartikelen, nieuwsbrieven, infographics en whitepapers. Qua inzet gaf 83% aan dat het plaatsen van content op social media de voorkeur heeft, ruim daarachter komen met scores onder de 38% de website, native advertising en influencers.

Creatie en strategie worden in het onderzoek benoemd als de grootste uitdagingen als het gaat om goede contentmarketing. “Schrijven is één, zorgen dat het bij de juiste doelgroep past en steeds gerichter wordt is veel belangrijker.” aldus één van de ondervraagden. Maar een ander geeft ook aan “Er is een constante flow van content nodig en in de dagelijkse praktijk blijft dat wel eens liggen.” Deze antwoorden schetsen helder dat voor de bedrijven die net begonnen zijn met contentmarketing de uitdaging op creatie ligt (71%), waar bedrijven die aangeven groeiende te zijn met hun contentmarketing ook een duidelijke uitdaging op optimalisatie hebben (29%).

Image for post
Image for post
Uitdagingen contentmarketing

Concluderend zijn lang niet alle marketeers volop met contentmarketing bezig en is er nog veel ruimte voor groei (voor velen belangrijk speerpunt voor 2020). En die groei is nodig om tot een effectief marketingbeleid te komen, want in een landschap waarin opvallen steeds vaker gepaard gaat met een fors advertentiebudget, is het essentieel te kijken hoe de natuurlijke contactmomenten met de klant optimaal benut kunnen worden.

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download het Contentmarketing rapport, of maak kennis met het online onderzoeksbureau Soda.

Meet Soda

Scherp inzicht in communicatiekracht

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store