Melih İnan PAK
Nov 10, 2017 · 2 min read

Türkiye’nin lider ev aletleri markası Arçelik ve Microsoft’un tümleşik bulut hizmetleri Azure ortaklığında gerçekleştirilen Yedek Parça Tahminleme Projesi, bulut ve makine öğrenmesi teknolojilerinin kullanıldığı ilham veren bir başarı hikayesine dönüştü. Eurocloud ödüllü projenin detayları bu yazıda…

EuroCloud Kongresi, Avrupa’da bulut konusunun geleceği üzerine yapılan, sektörün en büyük forumu olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl kongrenin yarışma bölümünde Best Business Impact Provided by Cloud Services (Bulut Hizmetleriyle Sağlanan En İyi İş Etkisi) kategorisinde birincilik ödülü alan Yedek Parça Tahminleme Projesi, Arçelik’in Microsoft Azure teknolojileriyle gerçekleştirilirken sektöründe bir ilke daha imza attı.

Tahminleme sürecinde Azure ile hız, güven ve esneklik

Yedek Parça Tahminleme projesi, Arçelik ürünlerine ait servis verilen yaklaşık 350.000 çeşit yedek parçanın planlama sürecine odaklanıyor. Sistem, Microsoft Azure bulut bilişim altyapısı ve veri bilimi araçlarını kullanarak sistematik bir hale getirildi.

Her yıl yaklaşık %10 artan yedek parça havuzu için çok yoğun ve karmaşık bir veri seti üzerinde ileri analiz teknikleri kullanıldı. Tahminleme operasyonu elle yürütülen bir süreç olmaktan çıkartılıp otomatik, yüksek güvenilirlikte, hızlı ve esnek bir şekilde yapılması sağlandı.

Maliyet avantajı için Microsoft Azure

Microsoft Azure bulut ortamının sunduğu Azure Machine Learning servisi ile geliştirilen çözüm, alternatiflerine göre çok daha az maliyetle ve çok çabuk hayata geçirildi.

Azure Machine Learning; basit, ölçeklenebilir, modern bir sistem olmasının yanı sıra tahmine dayalı analiz çözümlerini kolayca oluşturmanızı, genişletmenizi ve paylaşmanızı sağlayan, tam yönetilen ve sürekli geliştirilen bir bulut hizmeti.

Oluşturulan bu sistem, yedek parça planlamasının ilk fazı olarak devreye alındı ve küresel olarak yaygınlaştırma için çalışmalara başlandı. Proje ve platformun sunduğu tüm bu avantajlar ile tüketicinin talebini zamanında sezerek, optimum stok seviyesi ve maksimum müşteri memnuniyetine ulaşmak hedefleniyor.

Selma KARACA


Originally published at melihinanpak.com.tr on November 10, 2017.

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Melih İnan PAK

Written by

Computer Engineer

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade