Melih İnan PAK
Feb 23, 2018 · 2 min read

“Bana Özel Office”, tek bir merkezden Office 365 abonelik avantajlarınızın tamamına erişip bunları kullanmanızı sağlayan bir Windows 10 uygulamasıdır ve hem kurumsal hem de bireysel müşteriler için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu!

Bu uygulamayı bir Office 365 Portalı gibi düşünebilirsiniz. Word, PowerPoint, Excel veya OneNote gibi sık kullandığınız Office uygulamalarının tümünü yükleyip, OneDrive ve mobil uygulama gibi abonelik avantajlarına tek bir merkezden erişebilirsiniz.

Ayrıca, son kullanılan belgelerinizi görüntüleyip düzenleyebilir, hatta en iyi sonucu almak için ipuçları, eğitim ve destek bölümüne bakabilirsiniz.

Aşağıda uygulama özelliklerini kısaca özetlemeye çalışalım:

Giriş

 • Son eriştiğiniz dokümanlar için kısa bir liste.
 • Sıklıkla kullanılan Office uygulamaları için ayrı ayrı kısa yollar.

Hesabım

 • Aboneliklerinizle ilgili detaylar.
 • Yükleme sayıları ve yönetimi.
 • Yenilikler.

Programlar

 • Masaüstü uygulamalar için kısa yollar.
 • Diğer uygulamalar için kısa yollar.
 • Mobil uygulamalar için kısa yollar.

Belgeler

 • Son çalıştığınız dokümanların geniş bir listesi.

Yardım ve Eğitim

 • Yenilikler ve Geliştirmeler
 • Hızlı Başlangıç Kılavuzları
 • Ücretsiz Eğitim Merkezi

Ayrıca aşağıda ilgili ekran görüntülerini bulabilirsiniz…

İndirmek için: https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/my-office/9wzdncrd29v9


Originally published at melihinanpak.com.tr on February 23, 2018.

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade