Melih İnan PAK
Nov 8, 2017 · 1 min read

Tüm Office 365 servisleri ile entegre, kullanıcılar için özel olarak optimize edilmiş, güvenli bulut depolama alanıdır.

Her bir kullanıcı için sağlanan *5TB’a varan kapasiteli bir bulut depolama alanı ile dosyalarınıza her yerden erişebilir, bilgisayarınızdan Internet olmadan çalışabilmek için PC yada MAC’iniz ile seçtiğiniz klasör yada dosyaları senkronize edebilir, ister Office uygulamaları içinden, ister ePosta ile, isterseniz OneDrive Kurumsal web sitesinden dilediğiniz kişilerle dosyalarınızı kolayca paylaşabilir, kimlerin dosyalarınızı görüntediğini yada değiştirme hakkına sahip olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, dosyalarınıza işletim sistemi bağımsız olarak her cihazdan erişebilir, dosya paylaştığınız kişilerle aynı doküman üzerinde, aynı anda ve canlı olarak bir arada çalışabilirsiniz. Üstelik tüm dosyalarınızın geçmişi otomatik ve sınırsız olarak saklanır. Silmiş olsanız bile çöp tenekesi siz silmedikçe dosyalarınıza tekrar erişme imkanı tanır.

Aşağıda OneDrive ile ilgili son kullanıcı ekranlarından bir örnek görüntüye ulaşabilirsiniz:

Dosyalar

*Bahsi geçen özellik(ler) için Office 365 E3 veya üzeri bir abonelik paketine ihtiyaç duyulmaktadır.


Originally published at melihinanpak.com.tr on November 8, 2017.

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Melih İnan PAK

Written by

Computer Engineer

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade