Melih İnan PAK
Nov 16, 2017 · 1 min read

New York’ta, Microsoft’un yazılım geliştirme dünyasının gelecek yılları şekillendirecek teknolojilerini duyurduğu Microsoft Connect(); 2017 etkinliği gerçekleşti.

Stephan Hawking’in teknolojinin, veri biliminin ve yazılım geliştirmenin önemini vurguladığı konuşmasıyla başlayan etkinlikte; hangi platformu ve hangi uygulamayı tercih ederse etsin, tüm yazılımcıları ilgilendiren 3 günlük etkinliğin ilk günü tamamlanmış oldu. Aşağıda özetleyeceğim duyuruların yapıldığı ilk günün canlı yayın kayıtlarına Microsoft Connect(); 2017 sayfasından erişebilirsiniz.

Etkinlikte Duyurusu Yapılan Çözümler


Originally published at melihinanpak.com.tr on November 16, 2017.

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Melih İnan PAK

Written by

Computer Engineer

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade