Melih İnan PAK
Dec 11, 2017 · 2 min read

Microsoft Office 365 hizmetlerinden biri olan OneDrive Kurumsal hizmetinizin artık 5TB’a kadar depolama alanı sunabildiğini biliyor musunuz? Evet, artık tam 5TB depolama alanınız olabilir. Kapasiteyi nasıl arttıracağınızı öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Her kullanıcının, OneDrive Kurumsal için varsayılan depolama alanı 1TB’tır. Eğer aşağıdaki Office 365 planlarından birine sahipseniz, kapasitenizi 5TB’a kadar artırabilirsiniz:

  • Office 365 Kurumsal E3 veya E5
  • Office 365 Eğitim veya Office 365 Eğitim E5
  • OneDrive Kurumsal Plan 2 veya SharePoint Online Plan 2

Diğer Koşullar:

  1. Kuruluşunuzun 5'den fazla kullanıcı varsa, 5TB’a kadar depolama alanı kullanabilirsiniz. (Gereksinimlerinizi kontrol etmek için Microsoft Destek’e başvurun. OneDrive Kurumsal hizmet açıklaması >>)
  2. Varsayılan OneDrive depolama alanını artırabilmek için önce kullanıcıya en az bir lisans atamanız gerekir.

Varsayılan OneDrive depolama alanını ayarlamak için:

  • Varsayılan depolama alanında, varsayılan depolama kapasitesini (GB) yazın ve sonra Kaydet’i tıklatın. (max: 5120)
  • Artık kullanıcılarınız 5TB bulut depolama hizmetini her yerden kullanabilirler.

Bu depolama alanı ayarları, belirli depolama sınırlarını kurmadıysanız tüm yeni ve var olan kullanıcılar için geçerli olacaktır. Sadece bazı kullanıcılarda depolama kapasitesini değiştirmek için PowerShell kullanmanız gerekir. Detaylı bilgi için OneDrive Kurumsal depolama alanı kotasını ayarlama konusuna bakın.

Referanslar

Yeni OneDrive yönetim merkezini kullanma >>


Originally published at melihinanpak.com.tr on December 11, 2017.

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Melih İnan PAK

Written by

Computer Engineer

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade