Melih İnan PAK
Nov 8, 2017 · 2 min read

Skype Kurumsal, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, çevrimiçi toplantılar ve paylaşım yeteneklerine sahip, tümleşik ve interaktif bir toplantı hizmetidir.

Şirket içi veya dışı Skype Kurumsal kullanıcıları ile anlık olarak mesajlaşabilir, tüm yazışma geçmişine ulaşabilir, Internet üzerinden sesli ve/veya görüntülü toplantılar yapabilir hatta kurulu santraliniz ile entegre ederek sabit hatlarla da konuşabilir*, kişi listesinden anlık durum bilgisini görerek kişilerin müsait olup olmadığını anlayabilir, dosya, herhangi bir program yada tüm masaüstünü paylaşabilirsiniz.

Toplantı içeriğini zenginleştirmek için bir beyaz tahta açarak katılımcıların interaktif bir şekilde dokunmasını sağlayabilir, toplantı bitince katılan herkese beyaz tahta içeriğini eposta ile otomatik olarak gönderebilir, toplantı notlarını almak üzere bir OneNote defteri ile ilişkilendirip tüm notları üzerine alarak saklayabilir ve katılımcıların erişmesine izin verebilirsiniz.

Diğer yandan, gerçekleşen tüm toplantıları HD kalitesinde kaydedebilir Office 365 Video veya Stream hizmeti içerisinde diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Aynı anda sesli ve görüntülü toplantı katılımcı sayısı anlık olarak 250 kişi iken, sesleniş niteliğinde kullanabileceğiniz konferans yöntemi ile katılımcı sayısı 10.000 kişiye ulaşmaktadır.

Ayrıca bireysel Skype kullanıcıları ile de iletişim kurabilirsiniz…

Outlook entegrasyonu ve Skype toplantıları
Klasik toplantı daveti içinde Skype toplantısı
Sesli ve görüntülü toplantı ekranı

*Bahsi geçen özellik(ler) için Office 365 E5 abonelik paketine ihtiyaç duyulmaktadır.


Originally published at melihinanpak.com.tr on November 8, 2017.

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Melih İnan PAK

Written by

Computer Engineer

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade