Melih İnan PAK
Oct 10, 2018 · 1 min read
xCloud sayesinde herhangi bir cihaz ile istediğiniz Xbox oyununu oynayabileceksiniz.

8 Ekim’de kod adı Project xCloud olan yeni bir Xbox servisinin duyurusunu yaptı Microsoft. Bu duyuru ile Azure’un gücünü kullanarak, oyunu, cihaz bağımlı bir aktivite olmaktan çıkarıp cihaz bağımsız bir servis haline getiriyor!

xCloud’un ileri game-streaming teknolojisi ile oyuncuları deneyimin merkezine koyarak, istedikleri cihazda oynama özgürlüğü sağlayacak.

Sistem basitçe şöyle çalışıyor aslında:

  • Oyunlar, 54 farklı bölgede olan Microsoft Azure veri merkezlerinde kurulu binlerce özel Xbox donanımları üzerinde çalışacak.
  • Oyunun ses ve görüntüsü Internet üzerinden streaming teknolojisi ile kullanıcının cihazına (tablet veya akıllı telefon) aktarılacak.
  • Kullanıcı, ister Bluetooth ile bağladığı Xbox kumandası ile isterse de kullandığı cihazın dokunmatik yüzey özelliğiyle oyunlarını oynayabilecek.
Binlerce Xbox donanımı 54 farklı bölgeden yayın yapabilecek.

2019 yılında halka açık testlere başlayacağı öngörülen xCloud’un Microsoft’un bulut-bilişim ve oyun vizyonunu birleştiren bir teknoloji olacağı şüphesiz.

Dünya genelinde 54 farklı lokasyon üzerinden yayın yapılacak.

Resmi Microsoft Blog sayfasında ve aşağıdaki kısa videoda projeyi dinleyebilirsiniz.

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Melih İnan PAK

Written by

Computer Engineer

Melih İnan PAK | blog

Gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade