Image for post
Image for post

Breyting á strúktúr Meniga hf.

Meniga
Meniga
Dec 28, 2015 · 1 min read

Vegna aukinna umsvifa erlendis hefur Meniga ákveðið að ráðast í skipulagsbreytingar sem fela í sér að nýtt félag, Meniga Iceland ehf. (kt. 571215–0200), hefur verið stofnað um innlenda starfsemi Meniga og tekur nýja félagið yfir alla starfsemi Meniga hf. (kt. 5003090160; áður Meniga ehf.) á Íslandi frá og með 1.1.2016 og mun allt starfsfólk Meniga hf. flytjast til Meniga Iceland ehf. á sama tíma.

Þessari skipulagsbreytingu fylgja engar aðrar breytingar á rekstri, notkunarskilmálum eða þjónstu Meniga á Íslandi. Eina breytingin er sú að frá og með 1.1.2016 færist starfsemin yfir til Meniga Iceland ehf.

Gerir fjármálin skemmtilegri

Meniga

Written by

Meniga

Meniga er vefur sem er sérhannaður til að aðstoða fólk við að stjórna heimilisfjármálunum og nýta peningana sína sem best.

Meniga Iceland

Gerir fjármálin skemmtilegri

Meniga

Written by

Meniga er vefur sem er sérhannaður til að aðstoða fólk við að stjórna heimilisfjármálunum og nýta peningana sína sem best.

Meniga Iceland

Gerir fjármálin skemmtilegri

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store