Menti (Mentee) Nedir ?

Yeni girdiği sektörle ilgili bilgi, beceri ve tavır geliştirmek isteyen, ya da halihazırda bulunduğu konumda bir problemle karşılaşıp en verimli şekilde nasıl giderebileceğini merak eden, veya yeni aldığı bir kararla ilgili olası sonuçları hesaplayıp en başından oluşabilecek problemleri engellemek isteyen, bunun için bir mentora başvuran kişiye mentee (menti) denir.

Elbetteki her ne kadar tavsiye alan ve yol gösterilen konumunda olsa da, mentee’nin de mentorluk programında önemli rolleri vardır. Öncelikle yardım veya bilgi almak istediği konuyu ve hedeflerini belirlemiş olması, programın planlanmasında aktif rol alması, mentordan edindiği aklı kendine uyarlayabilip bu yönde aksiyonlar alması gerekmektedir.

Mentor ve menti bu gelişim sürecinde birlikte öğrenen iki ortak gibidir.

Mentornity, mentiler için ne gibi faydalar sunuyor ?

Mentor/Menti ilişkisinin olduğu tüm organizasyon tiplerinde anında kullanıma açılabiliyor

Mentornity bu yönde, sadece mentorlara değil, mentee’lere de birçok kolaylık sağlamaktadır. Toplantılarınızı kolayca belirleyip ve gerçekleştirip vaktinizi daha dikkatli ve verimli bir şekilde kullanabilir, istediğiniz alanda sektörün ileri gelen mentorlarına ulaşabilir, toplantı sayfasına özellikle konuşmak istediğiniz ve merak ettiğiniz konuları yazıp toplantının daha hızlı ve net bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir, toplantı sonrasında notlar alarak programınızı daha organize bir biçimde yürütebilirsiniz.

Like what you read? Give mentornity a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.