diewland
diewland
Jul 5 · 1 min read

DeepNude คือโปรแกรมลบเสื้อผ้าออกจากภาพหญิงสาว แน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีโปรแกรมแบบนี้บนโลก แต่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่า DeepNude ใช้ Machine Learning ในการทำงาน ( Machine Learning เป็นเทคโนโลยีสุดฮิตในช่วงปีนี้ )

ประวัติของ DeepNude

ถ้ายึดตามโปรไฟล์ในทวิตเตอร์ ทีม DeepNude ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนีย ทวีตแรกของ DeepNude เพิ่งเริ่มเมื่อ 18 ม.ค. DeepNude เริ่มขายโปรแกรมสำหรับ Windows และ Linux ในราคา 50 เหรียญ และพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นเว็บในเวลาต่อมา DeepNude ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปริมาณผู้ใช้งานสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่แล้วเมื่อสิ้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาทางทีมงานประกาศยุติโครงการลง เหตุผลคือไม่สามารถจัดการปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้ ท่ามกลางกระแสสังคมที่ถาโถมเข้ามาอย่างดุเดือด

ทวีตอำลาของทีม DeepNude
แอนดรู อึ้ง บุคคลสำคัญในวงการ AI แสดงความเห็นเกี่ยวกับ DeepNude

การเกิดใหม่ของ DeepNude

หลังจาก DeepNude ปิดตัวลง มีคนนำ DeepNude มา Reverse Engineering และปล่อยบน github ในชื่อ Open DeepNude ถือเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งของ DeepNude ในระหว่างที่ผู้เขียนกำลังเขียนอยู่ Open DeepNude มีคนติดดาวไปแล้ว 451 ดาว และอีก 245 fork

อัพเดต 2019/07/10 Open DeepNude ถูกลบจาก GitHub แล้วครับ

ข้อมูลเชิงเทคนิค

  • ในโปรเจคประกอบไปด้วยโมเดลที่เทรนแล้วขนาด ~700 MB จำนวน 3 ไฟล์
  • GUI สร้างด้วย PyQt5
  • พัฒนาด้วย PyTorch
  • ใช้เทคนิค pix2pix ทำให้เสื้อผ้าหายไป
  • ขนาดรูปภาพที่นำเข้าอยู่ที่ 512 x 512 pixels

DeepNude ทำงานได้ดีบนภาพหญิงสาวที่ใส่ชุดว่ายน้ำ/บิกินี สีผิวและโพสของแบบส่งผลต่อภาพที่สังเคราะห์ขึ้นมา

สรุป

จุดที่น่าสนใจของ DeepNude คือการใช้ pix2pix กับงานแนวนี้ DeepNude ไม่ได้คิดเป็นรายแรกของโลกแน่ๆ สิ่งสำคัญคือ DeepNude ได้ลงมือทำ และเมื่อทำแล้วก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในวงการ AI ทีม DeepNude อาจไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่าโปรเจคเอามันที่พวกเค้าสร้างกันขึ้นมานั้นจะเขย่าโลกได้มากถึงขนาดนี้ ขอปิดบทความด้วยประโยคอำลาจากทีม DeepNude ครับ

“The world is not yet ready for DeepNude.”

เอกสารอ้างอิง

Writer By Mr.Diewland — MFEC PEOPLE

MFEC

Develop new business value

diewland

Written by

diewland

เติบโตขึ้นเป็นลุงที่ใจดี 😉

MFEC

MFEC

Develop new business value

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade