เชื่อมต่อด้วย SSH จาก macOSไปยัง Linux แล้วมีข้อความเตือนที่เกี่ยวข้องกับ LC_CTYPE

Damrongsak Reetanon
Feb 26 · 2 min read

ทุกครั้งที่เชื่อมต่อจาก เครื่อง mac จากค่าย apple ซึ่งทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ macOS ไปยัง CentOS จะพบข้อความเตือนว่า warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ

tychemini:one.lab drs$ ssh centos@b2.example.com
centos@b2.example.com's password:
-bash: warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory
[centos@base2 ~]$

แนวทางการแก้ไข ทำได้ไม่ยาก

  1. [ at macOS] แก้ไข /etc/ssh/ssh_config โดย comment (#) บรรทัดที่มีข้อความ SendEnv LANG LC_*
tychemini:one.lab drs$ sudo vi /etc/ssh/ssh_config

2. [at macOS] ทดสอบการเชื่อมต่อจาก macOS ไปยัง Linux server ปลายทาง จะไม่พบข้อความเตือนที่เกี่ยวข้องกับ LC_CTYPE

tychemini:one.lab drs$ ssh centos@b2.example.com
centos@b2.example.com's password:
Last login: Wed Feb 27 00:25:47 2019 from mini.example.com
[centos@base2 ~]$
Writer By Mr. Damrongsak — MFEC PEOPLE

MFEC

Develop new business value

Damrongsak Reetanon

Written by

OpenSource |Cloud Computing|Automation|DevOps

MFEC

MFEC

Develop new business value