diewland
diewland
Jul 1 · 3 min read

เรามาถึงยุคที่แอปสามัญประจำบ้านนั้นเพียงพอต่อการใช้ชีวิตแล้ว ​( LINE, Instagram, Facebook, Mobile Banking ) สิ่งที่ตามมาคือคนขี้เกียจลงแอปใหม่ๆ ทำให้แอปใหม่ๆเกิดได้ยาก ไอเดียของ Google Play Instant บอกว่ายังไม่ต้องลงแอปก็ได้ แค่ “ลอง” เล่นดูก่อน เล่นแล้วถูกใจก็ค่อยมาว่ากัน :)

Google Play Instant คืออะไร ?

คือแอปที่สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องติดตั้ง หรือพูดอีกมุมนึงคือก็คือการลงแอปโดยไม่ถามนั่นเอง..

Google Play Instant แบ่งตามประเภทของแอปเป็น 2 ตัวคือ Instant Apps และ Instant Games (ในบทความจะขอเน้นไปที่ Instant App เป็นหลัก) สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Android 5.0 Lollipop เป็นต้นไป เราจะเรียกประสบการณ์ที่ได้จากการเล่น Google Play Instant ว่า Instant Experience ซึ่งมีด้วยกัน 2 ระดับดังนี้

ระดับที่ 1 Basic Experience การเปิด Instant App จากปุ่ม Try Now บน Play Store หรือกด Open จาก Instant Banner ที่โผล่ขึ้นมาตามเว็บไซต์

ระดับที่ 2 Enhanced Experience เปิด Instant App จากพื้นผิวใดๆก็ได้ที่สามารถเปิด URL ได้ ซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของ Instant App โดยแท้ ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถยิง QR-Code ตามท้องถนนแล้วแอปเด้งขึ้นมาเลย หรือกดลิงค์ที่เพื่อนส่งมาให้เราทาง messenger แล้วแอปเด้งขึ้นมาเลย แน่นอนว่าเราไม่ได้ติดตั้งแอปไว้ก่อนล่วงหน้า

ภาพจาก https://developer.android.com/topic/google-play-instant/overview#reduce-size

สำหรับท่านที่ต้องการเล่น Enhanced Instant Experience จำเป็นต้องเปิด Upgrade web links จากภายใน Settings ของ Google Play ด้วยนะครับ

Google Play -> Setting -> Google Play Instant -> Upgrade web links

ข้อจำกัดของ Instant App

เนื่องจากพฤติกรรมของแอปที่จะเด้งขึ้นมาแทบจะทันทีเมื่อเรียกใช้งาน ขนาดของแอปจะจำกัดอยู่ที่ 10 MB และพิเศษสำหรับตัวที่ต้องการ Enhanced Experience จะถูกบีบลงไปอีกอยู่ที่ 4 MB

ภาพจาก https://developer.android.com/topic/google-play-instant/overview#app-size-limits

Permission ของ Instant App จะถูกจำกัดลงมา ( ตามรูปด้านล่าง ) Permission ที่น่าสนใจคือเรื่องการจ่ายตัง ถ้าต้องการจ่ายตังใน Instant App ไม่สามารถใช้ตัว Play Billing เหมือนปกติได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้ Google Pay API ที่รองรับทั้งเว็บ และ Android แทน

ภาพจาก https://developer.android.com/topic/google-play-instant/getting-started/instant-enabled-app-bundle#configure-permissions

วิธีการสร้าง Instant App

ถ้าเป็นการสร้างแอปใหม่ เพียงแค่ติ๊ก This project will support instant apps ตอน Create New Project ก็เป็นอันจบครับ

ถ้าเป็นการแก้แอปเก่าให้กลายเป็น Instant App มีขั้นตอนดังนี้

  1. ติดตั้ง Google Play Instant Development SDK
  2. เติม <dist:module dist:instant="true"/> ใน AndrioidManifest.xml
วิธีการแก้แอปเก่าให้กลายเป็น Instant App

สำหรับการพัฒนา Instant App นั้น สามารถ dev เหมือนแอป Android ปกติได้เลย ระวังแค่ขนาดของแอป และ permission ที่จำกัดก็เพียงพอ

วิธีเอา Instant App ขึ้น Play Store

การ build Instant App เพื่อจะเอาขึ้น Play Store นั้นให้เรา build เป็น Android App Bundle ( AAB ) ซึ่งเป็น upload format แบบใหม่ซึ่งมาแทน APK แบบเดิม ข้อดีของ AAB คือรองรับ Instant App โดยธรรมชาติ (Instant-enabled app bundle) แอปขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับ APK แบบเดิม และ Google Play จะเป็นคนเก็บ signing key ให้เรา แทนที่เราจะเป็นคนเก็บคีย์เองแบบเมื่อก่อน

เวลา build ให้เลือกเป็น AAB แทน APK แบบเดิม

ลำดับการอัพโหลดแอป ให้เราทำการอัพโหลดแอปหลักเข้าไปก่อน หลังจากนั้นถึงตามด้วย Instant App โดยเวอร์ชั่นของ Instant App ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับแอปตัวหลัก แต่ถ้า Instant App และแอปหลักเป็นตัวเดียวกันไม่ต้องอัพโหลดใหม่ ให้เลือกจาก App Library ได้เลย

ถ้าแอพหลักและ Instant App เป็นตัวเดียวกัน ไม่ต้องอัพโหลดใหม่ ให้เลือกจาก App Library ได้เลย

มาถึงจุดนี้เราสามารถสร้าง Instant App ที่เป็น Basic Experience ได้สำเร็จแล้ว ถ้าเราค้นหาแอปของเราใน Play Store จะมีปุ่ม Try Now โผล่ขึ้นมาให้เราลองเล่นแอปก่อนการติดตั้งจริง 🎉🎉

ในภาคต่อไปจะเป็นการทำ Enhanced Instant Experience ต่อ เพื่อให้บรรลุขั้นสุดยอดของวิชา Instant App แล้วเจอกันใหม่บทความหน้า สวัสดีครับ

Writer By Mr.Diewland — MFEC PEOPLE

MFEC

Develop new business value

diewland

Written by

diewland

เติบโตขึ้นเป็นลุงที่ใจดี 😉

MFEC

MFEC

Develop new business value

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade