Wat is de toegevoegde waarde van visuele storytelling?

Een beeld vertelt meer dan duizend woorden. Dit klinkt misschien een beetje cliché, maar het is vandaag de dag relevanter dan ooit.

Dankzij de recente technologische ontwikkelingen zijn er ongelofelijk veel mogelijkheden om je verhaal over te brengen aan je lezer of kijker. Maar wat is nou de juiste vorm? En wat is de toegevoegde waarde van deze nieuwe, opkomende vormen? Voordat dit alles besproken kan worden, moet je jezelf eerst de belangrijke vraag stellen: wat houdt visuele storytelling nou eigenlijk in?

De bronnen die ik heb gebruikt zijn hier te vinden: literatuurlijst

Zie hier mijn publicatie waarin ik de toegevoegde waarde van visuele storyteling onderzoek.

Mijn Studio Waaghals publicaties

Mijn persoonlijke publicaties geschreven voor Studio Waaghals.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store