Böcker, MIK och de stora frågorna

Åke Nygren
Nov 5 · 3 min read
Photo by Wiktor Karkocha on Unsplash

Ett beprövat sätt att skapa engagemang är bokläsning. Ända in i vår digitaliserade tid fortsätter boken att fungera som en magnet för samtal. Boksamtalet andas intellektuell nyfikenhet och själsligt lugn. Det får oss att fokusera, komma samman och betrakta världen från nya perspektiv. Samtalet kring boken är befriande. Det är en av våra finaste symboler för folkbildning.

Förr var kultursidor och kulturprogram på radio och TV självklara utgångspunkter för det litterära samtalet. Idag sker det även på nätet, det hittar nya vägar, letar sig in i nya sammanhang, blossar upp i sociala medier och upptäcker nya större scener tack vare bokpoddare, booktubers och bookstagrammare. Efter att ha snurrat runt i vår multimediala verklighet kan boksamtalet till slut återvända till det fysiska rummet, landa i ett slumpartat möte mellan läsare på ett bibliotek, och kanske till slut mynna ut i en bokcirkel. Cirkeln är sluten. Gamla format möter nya, de berikar varandra.

Det är just detta kretslopp av boksamtal som vi nu vill fånga in och översätta till nya möjligheter för lärande inom MIK-området. Många av dagens brännande digitaliseringsfrågor — integritet, övervakning, falska nyheter, artificell intelligens, den smarta staden — är frågeställningar som egentligen i grunden inte är så nya som man kan tro. De tangerar de tidlösa stora frågorna:

Vad är sanning?
Vad är egentligen en människa?
Har vi en fri vilja?
Vad är makt?
Hur kan vi leva ett gott liv utan att ta kål på varandra?

Genom att skärskåda hur digitaliseringen och internet påverkar vårt samhälle och oss själva som individer kan vi på samma gång stärka vår medie- och informationskunnighet och kanske även få en del uppdaterade svar på de stora frågorna.

Nu har vi startat en tentativ bokcirkel som vi vill ska inspirera både till digitala och fysiska samtal.

Boken som vi fastnat för är Shoshana Zuboff:s omtalade “The Age of Surveillance Capitalism — The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power”. Det är en mycket välskriven och intresseväckande bok om hur den nya datahungriga ekonomin utmanar vår integritet och frihet.

Läs mer om boken här (PublicAffairs) och här (The Guardian)
Låna bokenStockholms stadsbibliotek eller något annat bibliotek

Vi har smygstartat boksamtalet i den krypterade appen Signal, och planerar en första fysisk träff i början av december.

Nyfiken? Vill du vara med och hjälpa oss forma boksamtalet?
Hör av dig så får du en inbjudan. Ser fram emot samtalet! :)

/Åke Nygren
Projektledare MIK-labbet
Enheten Digitala biblioteket & Medier vid Stockholms stadsbibliotek
E-post: ake.nygren@stockholm.se
Mobil 076 123 1206

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Åke Nygren

Written by

Dreaming of an open web empowered by ebrarians building trust, knowledge & democracy. Project leader @ssb_digibib & a Mozilla alumn.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade