MIK-labbet
Published in

MIK-labbet

Data Detox Kit

  1. Ladda ner Data Detox Kit på din dator via denna länk:
    https://biblioteket.se/datadetox
  2. Öppna dokumentet i Adobe Acrobat Reader.
  3. Välj färgutskrift.
  4. Gör följande utskriftsinställningar:

--

--

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Digitala biblioteket och medier

Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket och medier vid Stockholms stadsbibliotek.