Data Detox Kit

Image for post
Image for post

Känner du att du har tappat kontrollen över ditt digitala jag? Har du råkat installera för många appar, klickat på “Jag instämmer” några gånger för mycket, tappat räkningen på hur många konton du har skapat? Kanske känner du att du inte har den kontroll över ditt digitala liv som du vill ha.

Oroa dig inte! Data Detox Kit är ett åttadagarsprogram utformat just för dig. Vid slutet av programmet kommer du att vara en bra bit på väg mot ett hälsosammare digitalt jag. I takt med att du följer den här åtta dagars data detoxen så kommer du att få ett hum om hur och varför allt detta händer, och ta praktiska steg för att reducera din “övervikt” av data — en giftig samling data som kan få obehagliga konsekvenser på längre sikt.

Ladda ner och skriv ut dina egna Data Detox Kits

  1. Ladda ner Data Detox Kit på din dator via denna länk:
    https://biblioteket.se/datadetox
  2. Öppna dokumentet i Adobe Acrobat Reader.
  3. Välj färgutskrift.
  4. Gör följande utskriftsinställningar:
Image for post
Image for post

4. Skriv ut.

5. Vik sedan bladen på mitten, så att de ser ut så här:

Image for post
Image for post

6. Blada slutligen in ark 2–19 inuti ark 1:

Image for post
Image for post

7. Stoppa in bunten i kuvert

Skriv ut kuverten
Via https://biblioteket.se/datadetox kan du, förutom själva kitet, ladda ner en separat pdf för att skriva ut snygga C5-kuvert att stoppa in kiten i (använd gärna kuvert som öppnas på kortsidan men vanliga C5-kuvert går också bra). Förfaringssättet vid utskriften kan skilja sig beroende på vilken skrivare du använder. Om det visar sig för svårt att skriva ut direkt på kuverten så kan du skriva ut först på vanligt papper och sedan limma fast utskrifterna på kuvertens fram- och baksida.

Lycka till med dina utskrifter! Om du undrar något får du gärna mejla in din fråga till digitalabiblioteket@stockholm.se. Vi svarar så fort vi kan, normalt inom 24 timmar.

Rättelser:
DAG 3
I tredje dagens utmaning ingår att testa ett webbläsartillägg som heter Data Selfie. Det tillägget fungerar tyvärr inte 100%, eftersom utvecklaren valt att stänga ner projektservern. Läs mer om detta här. Här är förslag på alternativa utmaningar:
- Gå in i annonsinställningarna på Facebook för att upptäcka hur Facebook skapar ens personliga intresseprofil som ligger till grund för riktade annonser.
- Testa tillägget Fuzzify.me (av samma utvecklare som Data Selfie)

Den andra och förbättrade engelska versionen av Data Detox Kit finns i pappersformat (kontakta Tactical Tech Collective för information) och i form av en flerspråkig webbsida: https://datadetox.myshadow.org (eng, fra, spa, ty, port)

Myshadow.org har utvecklat en hel del lärmaterial som kan komma väl till pass som komplement till Data Detox Kit: https://myshadow.org/materials

Data Detox Kit är producerat av Glass Room och presenteras av Mozilla och Tactical Technology Collective. Den svenska översättningen är gjord av Stockholms stadsbibliotek.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store