Hjälp oss att marknadsföra Digitalhjälp.online i sommar!

Image for post
Image for post
Ladda gärna ner affischen och dela i dina nätverk. Du kan även ladda ner affisch & flyer som pdf här!

Som ett svar på coronakrisen erbjuder Stockholms stadsbibliotek digitalhjälp.online för alla som inte kan eller vill besöka ett fysiskt bibliotek, och är i behov av vägledning för att komma igång med digitala tjänster och internet. Vi vänder oss främst till 70+ och andra riskgrupper, men även till en bredare allmänhet. Tjänsten är öppen vardagar kl 13–17 och bemannas av it-värdar och bibliotekarier tillsammans.

Vägledningstjänsten är även till för dig inom SSB som vill ha digitala råd och tips, t.ex. inför ett planerat digitalt evenemang. Se gärna tjänsten som en möjlighet till att stärka dina digitala kompetenser, både genom att hjälpa till att besvara frågor och få handledning själv. En bärande idé bakom Digitalhjälp.online är att erbjuda ett forum för gemensamt lärande, att vi lär oss av varandra och på det sättet utvecklar våra egna digitala förmågor så att vi kan stötta andra: digital hjälp till självhjälp!

Image for post
Image for post
Ladda gärna ner affischen och dela i dina nätverk. Du kan även ladda ner affisch & flyer som pdf här!

Nu under sommaren finns många bra tillfällen att hjälpa till att sprida ordet om tjänsten till allmänheten. Ett sätt är att sätta upp affischer i och utanför biblioteken. Ett annat är att dela ut flygblad. Ladda gärna ner och skriv ut affischer och flygblad som du kan ladda ner här! Ta gärna med dig en bunt flygblad nästa gång du arbetar utomhus: dela ut och prata med folk om de nya möjligheterna att nå Stockholms stadsbibliotek via videochatt.

Genom att hjälpa till att sprida ordet hjälper du inte bara de som är i digitalt utanförskap, du hjälper även våra bemannande it-värdar och bibliotekarier att utveckla sina viktiga digitala kompetenser. Win-win alltså!

Image for post
Image for post

Om du undrar nåt, är nyfiken på digitalhjälp.online, och kanske skulle vilja vara med och bemanna tjänsten, då är du alltid välkommen att kontakta mig*. Inga frågor är dumma och all slags feedback och hjälp är varmt välkommen!

Önskar er alla en skön sommar,

/Åke Nygren, projektledare
Mobil 0761231206
ake.nygren@stockholm.se

  • Under juli månad är jag på semester. Då är du välkommen att mejla dina frågor till digitalabiblioteket@stockholm.se

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store