HTC Vive

Digitala Biblioteket

Innehållsportaler

Aea Bokkonst

Afc Kalligrafi

Bgk Kulturminnesvård

Fågelsjö Gammelgård
Ett virtuellt besök till Fågelsjö Gammelgård “Bortom Åa” med hjälp av VR-glasögon. Du kan gå runt i ett av rummen, studera målningar, möbler och flytta på föremål. “VR på bibliotek” är ett initiativ från Region Gävleborg och en del i projektet “Virtuellt världsarv” som drivs av Kultur Gävleborg i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Högskolan i Gävle.
Läs mer: http://www.regiongavleborg.se/kultur/nyheter/gammelgarden-i-fagelsjo-som-virtuell-miljo/

Bv Sociala mötesplatser

Em Undervisning

I Konst

Claude Monet — The Water Lily obsession
https://www.viveport.com/apps/00d32633-7c62-4ebe-8a89-f319e1f988d6

Iey Målarkonst: material, metoder, teknik

Im Film

Imbae Science Fiction

I saw the Future (360 video)

I Phillip (360 video)

Imbai Animerad film

Kfai Berlin Historia

N Geografi och resor

Ohe Emigration, migration och minoriteter

Limbo (360 video)

Det finns cirka 31 500 asylsökande i Storbritannien som väntar på ett beslut om sin asylstatus. Med den här filmen kan du uppleva hur det är att leva i denna period av limbo och vänta på ett beslut som kommer att påverka resten av ditt liv.

Pbad Servomekanismer (automation)

Pmbdg Filmteknik

Pnbb Filmredigering

Pubb Programmering

Rbbdd Badminton

Rdcb Datorspel

Ugfe Valar

Ugic Hajar

Great Hammerhead Shark Encounter (National Geographic)

Ua Astronomi

Journey across our universe (360 VR)


U:bf Naturhistoriska muséer

Ubaj Klimatförändringar

Ugjba Bin (Uh Miljöförstöring)

Vb Anatomi

Vi Färgblindhet

Yn Elektroakustisk musik samt ljudkonst

Qade Världssvält

MIK-labbet

Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet

  Digitala Biblioteket

  Written by

  Ett digitalt klotterplank från Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek.

  MIK-labbet

  Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade