Sök- och källkritik

Photo by John Schnobrich on Unsplash

På den här sidan samlar vi tips på verktyg och informativa sidor som hjälper dig att navigera i informationsöverflödet, urskilja sant och falskt, tolka bilder, söka utanför filterbubblan, lära dig smart sökmetodik och mycket mer som kan komma till användning för din digitala käll- och sökkritiska kompetensutveckling.

ÖPPNA LÄRRESURSER

https://kallkritikbyran.se/

SPEL som hjälper dig att upptäcka falska nyheter:

BLOGGINLÄGG


PODDAR

Nedanstående infografik publicerades i dagarna av IFLA. Skriv gärna ut den och dela ut till kollegor och biblioteksbesökare!

Här kan du ladda ner den på (i dagsläget) 10 olika språk: http://www.ifla.org/publications/node/11174

Här är ett läsvärt blogginlägg från IFLA om “alternativa fakta” och falska nyheter: http://blogs.ifla.org/lpa/2017/01/27/alternative-facts-and-fake-news-verifiability-in-the-information-society/
I den här nyutkomna guiden lär du dig om internets uppbyggnad, vad en källa är och checklistor för att försöka granska en källa kritiskt. Källkritik i vardagen handlar om att ständigt ifrågasätta det du ser. Guiden tar upp vinklad information, vilseledande påståenden, viralsajter, lurendrejare, rykten och förtal.

Guiden ges ut i samarbete med Viralgranskaren på Metro.

FAKTAKOLL PÅ SVENSKA

http://www.metro.se/viralgranskaren

https://www.facebook.com/Bluffakuten/

FAKTAKOLL PÅ ENGELSKA

http://www.factcheck.org

http://www.snopes.com
FÅR BILDEN DELAS?
CC Search
Visual Hunt
GoogleKURSER I SÖKMETODIK

ALGORITMER

Psykometri & Big data

PODDAR

BOKTIPS

Pappersböcker

Alexanderson, Kristina: Källkritik på internet
https://biblioteket.stockholm.se/titel/1053585

Alverén, Fredrik: Såld på nätet
https://biblioteket.stockholm.se/titel/140756

Anundi, Andreas: Skeptikerskolan
https://biblioteket.stockholm.se/titel/374109

Kritiskt tänkande — i teori och praktik
https://biblioteket.stockholm.se/titel/1044609

Lundberg, Mattias: Det är sant! — det stod ju i tidningen!
https://biblioteket.stockholm.se/titel/1041757

Lundeberg, Johanna: Tänk först — dela sen
https://biblioteket.stockholm.se/titel/1051597

Nygårds, Karin: Så funkar internet
https://biblioteket.stockholm.se/titel/1019168

Thurén, Torsten: Källa internet
https://biblioteket.stockholm.se/titel/653650

Den stora bubblan — hur tekniken formar vår världsbild
https://www.adlibris.com/se/e-bok/den-stora-bubblan-hur-tekniken-formar-var-varldsbild-9789188671394

E-böcker

Alexanderson, Kristina: Källkritik på internet https://biblioteket.stockholm.se/titel/1054382

Alverén, Fredrik: Såld på nätet
https://biblioteket.stockholm.se/titel/991678

Anundi, Andreas: Skeptikerskolan
https://biblioteket.stockholm.se/titel/641751

Edström, Martin: Digitalt självförsvar
https://biblioteket.stockholm.se/titel/1052910

��A �f�2

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store