Lär dig att lära ut Open Source

Åke Nygren
Nov 18, 2019 · 4 min read

Jag fick ett tips om en spännande workshop om hur vi kan lära ut Open Source. Kursdagen är kostnadsfri och högintressant för alla som sysslar med digitalt lärande. Workshopen vänder sig främst till skolvärlden men även biblioteksmedarbetare är välkomna. Jag har anmält mig och hoppas att du hänger på! /Åke

https://festival.edgeryders.eu/

Workshopen äger rum i Stockholm 28:e november kl 10:00–17:00.

Adress: Södra Hamnvägen 9 (Hus Blivande, Directions här)

Lunch och kaffe ingår.

Biljett får du så här:
Besök https://tell.edgeryders.eu/festival/ticket och fyll i formuläret.
Skapa ett edgeryders konto och introducera dig i forumet..
När du introducerat dig på formet, får du en biljett till dig via email.

Bakgrund till workshopen
Internet, datorer och programmering blir idag omedelbart en del i våra barns liv. Kommande generationer kommer inte att uppleva en värld utan internet och datorer. I utbildningssystemet introduceras de för verktyg, tankar och begrepp som är härledda från den digitala världen. Det är i skolan vi formar mycket av vår världsbild och idag är det mesta av den stängd, trots att den borde vara öppen. Vad händer egentligen med kunskap i en digital framtid om ett stängt synsätt på mjukvara och internet inte utmanas i skolan?

Fri och öppen mjukvara präglas av transparens, samarbete, frihet och bemyndigande. Etablerade hörnstenar i vårt utbildningssystem. Så varför lever vi inte som vi lär när det gäller det här området som kommer att forma våra barn i grunden?

Hypotesen är att skolvärlden saknar djup och kunskap om hur fri och öppen källkod spelar en central roll i hur kunskapen om den digitala världen fungerar. Genom att utbilda lärare och ledare på detta område så hjälper vi kommande generationer att forma nästa generation av internetmedborgare.

Agerar du redan i lärandesektorn är ditt deltagande välkommet och kommer du från ett open source-engagemang och från mjukvaruvärlden, så är din kunskap och erfarenhet centralt för att forma innehållet.

Vad kommer du att uppleva?

  • Du kommer få chans att lära dig hörnstenarna inom fri & öppen mjukvara och hur de är grundläggande för kunskap i en digital värld.
  • Du kommer få samarbeta med experter och entusiaster om hur vi når ut till skolväsendet.
  • Du kommer få träffa människor med samma brinnande intresse för att forma kommande generationers internet.

Hur organiseras det här?
Eventet och festivalen som den är en del av, koordineras på edgeryders-plattformen och utarbetas genom diverse community-videosamtal och diskussioner på Edgeryders forum. Det finns en gemensamt förvaltad budget för festivalen och fungerar på solidaritetsbasis. Deltagare som behöver ekonomiskt stöd för att organisera eller delta i festivalen är berättigade under förutsättning att de bidrar till att göra det till en meningsfull och generativ upplevelse för alla — i slutet av, under och / eller efter evenemanget. Om du vill vara med men är osäker på hur du kan bidra, oroa dig inte. Skapa ett edgeryders-konto, berätta lite om dig själv här så guidar vi dig därifrån.

Hur finansieras det här?
Detta event är en del av initiativet NGI Forward Project Generation Internet (NGI), som lanserades av Europeiska kommissionen hösten 2016. Det har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 under bidragsavtal nr 825652 från 2019- 2021. Du kan lära dig mer om initiativet och vårt engagemang i det på https://ngi.edgeryders.eu 1

Betyder att engagera mig att jag stöder finansierarens åsikter eller handlingar?
Nej. Det du gör är att bidra till ett öppet samråd om ämnet för hur man bygger en nästa generations internetinfrastruktur, teknik, affärsmodeller etc som främjar människors välbefinnande och den naturliga miljön. Konsultationsmetodiken är utformad på ett sådant sätt att den möjliggör mångfald av åsikter, lokaler, discipliner, teman och sammanhang. Vi använder s.k. öppen forskning och resultaten presenteras i form av en forskningsrapport som är tillgänglig för alla efter evenemanget. Du kan följa processen, granska metodiken och open source-tekniken vi använder och engagera dig direkt i forsknings- och samordningsteamet här: https://edgeryders.eu/c/ioh/workspace

Vilken värdegrund tillämpas?
Det är viktigt att alla i rummet känner sig välkomna och säkra. om du har några speciella problem eller behov, skicka ett meddelande till nadia@edgeryders.eu.

Edgeryders teknik och aktiviteter på nätet är avsedda för människor att samarbeta inom och över projekt som försöker bygga en bättre värld. Ordet “bättre” har här en ganska bred betydelse. Dessa gemenskapsriktlinjer är här för att hjälpa dig förstå vad det betyder att vara medlem i Edgeryders. Glöm inte att din användning av Edgeryders omfattas av dessa gemenskapsriktlinjer och våra användarvillkor.

Vad händer med min data?
Du kan läsa under Terms of Use and Privacy Policy here. Samt här:
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data

Handbook on European Data Protection directive

European Commission website — Protection of personal data

https://www.foss-sthlm.se/
https://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Åke Nygren

Written by

Dreaming of an open web empowered by ebrarians building trust, knowledge & democracy. Project leader @ssb_digibib & a Mozilla alumn.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

More From Medium

More on Stockholm from MIK-labbet

More on Stockholm from MIK-labbet

VR för storytelling och skapande

Åke Nygren
Jan 30 · 2 min read

37

More on Stockholm from MIK-labbet

Also tagged Open Source

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade