Nu är det fullt fokus på 70+

I coronatider är det en extra stor utmaning för bibliotek att nå ut till våra mest behövande målgrupper, och bryta det digitala utanförskapet. Det är därför bra att hitta inspirerande berättelser om hur vi kan jobba strategiskt, ställa om och fortsätta vara relevanta för de som behöver oss mest. Här är några sådana berättelser som påminner oss om att…

Det digitala livet kan bryta ensamhet.

Vi behöver hitta nya strategiska samarbeten och utveckla nya roller.

Den gamla hederliga telefonen är inte död. Tvärtom.

Vi behöver diskutera problemet med det digitala utanförskapet.

Vi behöver utveckla nya digitala tjänster.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store