Ny kunskapsöversikt om MIK

Åke Nygren
Sep 23 · 1 min read

Som en gedigen teoretisk inramning för den stundande “Unesco Global MIL Feature Conference 2019” (24–26 september) publicerades idag denna kunskapsöversikt om MIK, digitaliseringen och demokratin:

Understanding Media and Information Literacy in the Digital Age

Redaktör: Ulla Carlsson, UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik på institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet.

I boken bidrar skribenter från flera olika professioner, bl.a. Guy Berger, Mats Djurberg, Jutta Haider, Olof Sundin, Brit Stakston, Thomas Nygren, Carl Heath, Martin Törnros, Fredrik Holmberg, Ann Wiklund, Terese Raymond.
Jag har själv bidragit med en artikel om MIK i bibliotek och vikten av att utveckla olika typer av läranderoller.

Här kan du ladda ner boken som pdf:
https://jmg.gu.se/publicerat/bokserie/understanding-mil

Tips 1:
Här kan du som vill följa min egen läsning av boken (inkl mina annotationer): https://diigo.com/0fim1x (klicka på ikonen till vänster så får du upp ett sidofält med alla mina markeringar samlade) Jag har hittills hunnit läsa fram till sidan 58, och hoppas hinna plöja igenom resten på tåget till konferensen imorgon bitti…

Tips 2:
Jag har lagt upp boken på Goodreads så du som är sugen på att diskutera boken är välkommen dit: https://www.goodreads.com/…/48248956-understanding-media-an… (inom kort hoppas jag att boken även ska dyka upp på https://boksamtal.se)

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Åke Nygren

Written by

Dreaming of an open web empowered by ebrarians building trust, knowledge & democracy. Project leader @ssb_digibib & a Mozilla alumn.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade