MIK-labbet är till för dig som är verksam inom Stockholms stadsbibliotek och som vill utforska ny teknik, testa och labba i syfte att utveckla medie- och informationskompetens.

Vi är inget fysiskt labb, men du som är anställd inom Stockholms stadsbibliotek är välkommen att höra av dig till oss med förslag på aktiviteter som vi kan göra tillsammans på ditt bibliotek.

Vi har en mindre samling framtidsteknik som du kan testa här hos oss eller låna och använda i ditt bibliotek, som en del av din och dina kollegors kompetensutveckling eller i samband med ett publikt evenemang. Vi kan även ge minikurser och workshops.

MIK-labbet är en del av Digitala biblioteket, Stockholms stadsbiblioteks enhet för utveckling av digitala bibliotekstjänster. Genom labbet vill vi på Digitala biblioteket förtydliga vår ambition att efter bästa förmåga stötta alla medarbetares livslånga lärande i en digital tid.

Tillsammans med övriga Stockholms stadsbibliotek fördjupar vi kunskapen om våra egna digitala tjänster, testar nya digitala verktyg, faciliterar workshops och utvecklar det kollegiala lärandet. Allt med ett tydligt fokus på folkbibliotekens demokratiuppdrag.

Välkommen att höra av dig när du undrar nåt och/eller har förslag på labbaktiviteter på ditt bibliotek!

Kontakt:
Åke Nygren, Digitala biblioteket
ake.nygren@stockholm.se
Mobil 0761231206
http://miklabbet.se


Fotot på förstasidan: Nong VangUnsplash

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store