MIK-labbet är till för dig som är verksam inom Stockholms stadsbibliotek och som vill utforska ny teknik, testa och labba i syfte att utveckla medie- och informationskompetens.

Vi är inget fysiskt labb, men du som är anställd inom Stockholms stadsbibliotek är välkommen att höra av dig till oss med förslag på aktiviteter som vi kan göra tillsammans på ditt bibliotek.

Vi har en mindre samling framtidsteknik som du kan testa här hos oss eller låna och använda i ditt bibliotek, som en del av din och dina kollegors kompetensutveckling eller i samband med ett publikt evenemang. Vi kan även ge minikurser och workshops.

MIK-labbet är en del av Digitala biblioteket, Stockholms stadsbiblioteks enhet för utveckling av digitala bibliotekstjänster. Genom labbet vill vi på Digitala biblioteket förtydliga vår ambition att efter bästa förmåga stötta alla medarbetares livslånga lärande i en digital tid.

Tillsammans med övriga Stockholms stadsbibliotek fördjupar vi kunskapen om våra egna digitala tjänster, testar nya digitala verktyg, faciliterar workshops och utvecklar det kollegiala lärandet. Allt med ett tydligt fokus på folkbibliotekens demokratiuppdrag.

Välkommen att höra av dig när du undrar nåt och/eller har förslag på labbaktiviteter på ditt bibliotek!

Kontakt:
Åke Nygren, Digitala biblioteket
ake.nygren@stockholm.se
Mobil 0761231206
http://miklabbet.se

Fotot på förstasidan: Nong VangUnsplash

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store