Om oss

MIK-labbet är till för dig som är verksam inom Stockholms stadsbibliotek och som vill utforska ny teknik, testa och labba i syfte att utveckla meningsfull och relevant biblioteksverksamhet i en digitaliserad samtid.

Att känna till ny teknik och dess påverkan på samhället är en viktig del av MIK (medie- och informationskompetens), ett viktigt kompetensområde som vi alla inom biblioteksvärlden behöver utveckla för att kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar.

Men det räcker inte med bara teoretisk MIK. För att få en djupare förståelse för digitaliseringen behöver vi kunna bearbeta tekniken handson: testa, leka och labba. Learning by doing! Eller varför inte Learning by making? Makerspaces, Fab Labs och andra digitala skapanderum visar vägen till hur lärandet kan bli både roligt och kraftfullt när vi kan närma oss tekniken med nyfikenhet, dekonstruera den, hacka och skapa nytt.

Vi är inget fysiskt labb, men du som är anställd inom Stockholms stadsbibliotek är välkommen att höra av dig till oss med förslag på aktiviteter som vi kan göra tillsammans på ditt bibliotek. Vi har en mindre samling framtidsteknik som du kan testa här hos oss eller låna och använda i ditt bibliotek, som en del av din och dina kollegors kompetensutveckling eller i samband med ett publikt evenemang. Vi kan även ge minikurser och workshops.

Välkommen att höra av dig när du undrar nåt och/eller har förslag på labbaktiviteter på ditt bibliotek!

Kontakt:
Åke Nygren, Digitala biblioteket
ake.nygren@stockholm.se
Mobil 0761231206
http://miklabbet.se


MIK-labbet är en del av Digitala biblioteket, Stockholms stadsbiblioteks enhet för utveckling och drift av digitala bibliotekstjänster. Genom MIK-labbet vill vi på Digitala biblioteket förtydliga vår ambition att efter bästa förmåga stötta alla medarbetares livslånga lärande i en digital tid.

I nära samverkan med Stockholms stadsbiblioteks MIK-ambassadörer och de nya spännande verksamheterna Unga IT-värdar, FolkLab, Mikoteket och Väsby Makerspace har vi under ett års tid samlat på oss en massa värdefulla kunskaper och insikter om digitalt och socialt skapande som metod och kollegialt lärande. Med detta som bas går vi nu vidare med att utforska vår digitala samtid och framtid, med sikte på ännu mer relevanta och engagerande bibliotek.

Här på bloggen delar vi kompetensutvecklande erfarenheter och idéer kring digitalt lärande, och med särskilt fokus på medie- och informationskunnighet, digital delaktighet och medskapande.

Vi som skriver här är medarbetare på enheten Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek. Vi brinner för digital kompetens och stockholmarnas digitala delaktighet. Men för att verkligen göra skillnad på det digitala området behöver vi som arbetar på biblioteken själva göra ett digitalt kompetenslyft. Genom att vi utvecklar vår egen digitala kompetens blir vi bättre rustade att bidra till stockholmarnas ökade digitala delaktighet.

Tillsammans med övriga Stockholms stadsbibliotek fördjupar vi kunskapen om våra egna digitala tjänster, testar nya digitala verktyg, faciliterar inspirerande workshops och utvecklar det kollegiala lärandet. Allt med ett tydligt fokus på folkbibliotekens demokratiuppdrag.

Vi vänder oss främst till personal inom Stockholms stadsbibliotek men alla är välkomna att läsa och låta sig inspireras. Kom gärna med feedback! Vi tror på “learning by making”, därav namnet MIK-labbet;)

Här på MIK-labbet kan du följa oss i vår strävan att utveckla vår egen och stockholmarnas digitala kompetens.

Cred:
Foto på förstasidan: Guillaume Bourdages on Unsplash

MIK-labbet

Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet

  Digitala Biblioteket

  Written by

  Ett digitalt klotterplank från Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek.

  MIK-labbet

  Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek labbar om medie- och informationskunnighet

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade