Pilot: Digital hjälp online

Under All Digital Week flyttar vi ut Digitala förstahjälpen på nätet.

Är du ny med datorer?
Vill du låna en e-bok men vet inte hur du ska göra?
Vill du lära dig att chatta med dina barn?
Funderar du på hur internet fungerar och om det går att lita på den information du hittar?

Nu kan du få hjälp direkt på nätet, av bibliotekarier och IT-värdar!

Med start 25 mars öppnar biblioteken i Stockholm ett digitalt rum för dig som vill testa att få handledning i gruppsamtal. Du når digitalhjalp.online från din dator, iPad/Tablet eller mobil. Vi håller öppet under onsdag, torsdag och fredag 11.00–17.00. Det är en pilot som vi testar den här veckan för att sedan utvärdera.


TESTA TJÄNSTEN

Klicka här så kommer du till videochattrummet.

Du når digitalhjalp.online från din dator, iPad/Tablet eller mobil (webbläsaren Chrome funkar bäst).
Testrummet är öppet onsdag-fredag 25–27 mars mellan 11–16


Att testa digital vägledning online är ett sätt att kompensera för en del av alla de inställda aktiviteter som var planerade på stockholmsbiblioteken under kampanjveckan All Digital Week 23–29 mars. Nu tar vi tillfället att utveckla vår närvaro på nätet och utveckla nya metoder för att nå ut till bibliotekets prioriterade målgrupper i kristider. Testdagarna är ett sätt att hitta en hållbar arbetsmodell som passar våra målgrupper. Vi kommer att behöva modifiera tjänsten beroende på vad vi lär oss.

FAQ
Kommer inom kort

Denna sida uppdateras löpande under All Digital Week, 23–27 mars.
Håll utkik här och i våra sociala medier för mer info!

Kontakt:
Åke Nygren, projektledare
Digitala biblioteket och medier, Stockholms stadsbibliotek
ake.nygren@stockholm.se
Mobil 0761231206

Informationen uppdaterades senast tisdag 26 mars kl 09.05

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Digitala biblioteket och medier

Written by

Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket och medier vid Stockholms stadsbibliotek.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

More From Medium

More on Bibliotek from MIK-labbet

More on Bibliotek from MIK-labbet

E-medier

More on Alldigitalweek from MIK-labbet

More on Alldigitalweek from MIK-labbet

Dela digitalt under All Digital Week

Åke Nygren
Mar 14 · 1 min read

More on Bibliotek from MIK-labbet

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade