Säkerhet, integritet och källkritik i coronatider

Här samlar vi länkar till trovärdiga coronarelaterade resurser som lyfter frågor om digital säkerhet, integritetsfrågor och källkritik. Listan fylls på löpande.

Senaste uppdatering: 28 mars kl 12.30

https://kallkritikbyran.se/

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Digitala biblioteket och medier

Written by

Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket och medier vid Stockholms stadsbibliotek.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

25K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade