Låna teknik

Du som är verksam inom Stockholms stadsbibliotek kan testa och/eller låna teknik av MIK-labbet. Välkommen att mejla, ringa eller besöka oss på Digitala biblioteket & Medier.

Kontakt: Åke Nygren
Digitala biblioteket & Medier/Stockholms stadsbibliotek
Sveavägen 44
digitalabiblioteket@stockholm.se
mobil: +46(0)761231206

Vilken teknik har MIK-labbet tillgång till?

3D-skrivare
Makerbot Replicator

Virtual Reality
HTC Vive
Oculus Go
Oculus Quest
Linocell Pro VR-glasögon
KSIX VR Sound VR-glasögon (med hörlurar)
Google Cardboard

Laptops (med tillbehör)
MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro (lista på förinstallerade program)
X-BOX Controller
MacBook Pro
Lenovo Ideapad Tablet / Laptop Miix 320–10Icr Z8350

Surfplattor
iPad Pro med penna
Samsung Galaxy Tab A6 SM-T580
Samsung Galaxy Tab S2 SM-T713
ASUS Nexus
iPad

Läsplattor
Pocketbook Touch Lux 3
Kobo Aura HD

Röstassistenter
Amazon Alexa
Google Home

Projektorer
Optoma ML 550 miniprojektor

Programmering/skapande/robotik
Strawbees/Quirkbot
Bluebot
Raspberry Pi
Robogem
Makey-Makey

Drönare
X-Drone Nano 2.0

Program och appar för nedladdning

Alternativ till After Effects:
Blender https://www.blender.org/
Natron https://natrongithub.github.io/

Digitalt referensarbete
Book-IT Flex

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store