Teknik

Vilken teknik har MIK-labbet tillgång till?

3D-skrivare
Makerbot Replicator

XR
HTC Vive VR-set
Oculus Go
Linocell Pro VR-glasögon
KSIX VR Sound VR-glasögon (med hörlurar)
Google Cardboard

Laptops (med tillbehör)
MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro (lista på förinstallerade program)
X-BOX Controller
MacBook Pro
Lenovo Ideapad Tablet / Laptop Miix 320–10Icr Z8350

Surfplattor
iPad Pro med penna
Samsung Galaxy Tab A6 SM-T580
Samsung Galaxy Tab S2 SM-T713
ASUS Nexus
iPad

Läsplattor
Pocketbook Touch Lux 3
Kobo Aura HD

Röstassistenter
Amazon Alexa
Google Home

Projektorer
Optoma ML 550 miniprojektor

Programmering/skapande/robotik
Strawbees/Quirkbot
Bluebot
Raspberry Pi
Microbit
Robogem
Makey-Makey

Drönare
X-Drone Nano 2.0


Du som är verksam inom Stockholms stadsbibliotek kan testa och/eller låna teknik av MIK-labbet. Välkommen att mejla, ringa eller besöka oss på Digitala biblioteket.

Digitala biblioteket/Stockholms stadsbibliotek
Sveavägen 44
digitalabiblioteket@stockholm.se
mobil: +46(0)761231206


Digitalt referensarbete
Book-IT Flex

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

  Digitala biblioteket & Medier

  Written by

  Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket & Medier vid Stockholms stadsbibliotek.

  MIK-labbet

  @ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade