VR för storytelling och skapande

Åke Nygren
Jan 30 · 2 min read

Lärpaket klart inför morgondagens VR-workshop i Skarpnäcks bibliotek. Deltagarna — som bjudits in från alla folkbibliotek i Stockholm — ska få testa två immersiva spel med bra storytelling, varav den ena är en interaktiv bok, MOSS, och den andra ett dystopiskt äventyr om kampen mot massövervakning: République.

Dessutom ska de få prova två spel för skapande (lite som Paint och Minecraft fast i VR): Google Paint Brush och Sculptr.

De får även två tänkvärda texter: en om VR i journalistiskt arbete som ett sätt att skapa närvaro och empati, och en om hur VR kan bidra till en bättre värld.

Vi kommer ha en filmare på plats som dokumenterar workshopen.

Workshopen är en del av Stockholms stadsbiblioteks kompetensutveckling inom MIK, utveckling av mobila lässkjutsar och mångfaldsarbete.

/Åke
ake.nygren@stockholm.se
Mobil 0761231206

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Åke Nygren

Written by

Dreaming of an open web empowered by ebrarians building trust, knowledge & democracy. Project leader @ssb_digibib & a Mozilla alumn.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

More From Medium

More on VR from MIK-labbet

More on VR from MIK-labbet

Oculus Quest

More on Stockholm from MIK-labbet

More on Stockholm from MIK-labbet

Lär dig att lära ut Open Source

More on Stockholm from MIK-labbet

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade