mikro.business
Published in

mikro.business

Fintechler ve SuperAppler

Her şeyin yapılabildiği Süper Uygulamalar Asya’da oldukça popüler. Ülkemizde de belirsiz bir şekilde başlayan bu akımda fintechler daha avantajlı durumda.

Ülkemizdeki çalışmaları ele alalım. Çok basit bir derleme yaptım. Bir sonraki yazıda fırsatları sizler için yazacağım.

İstanbul Senin

--

--

--

Game, Tech, Finance, Micro Startups, Mikro Business, etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hüseyin Mert

Hüseyin Mert

I want a beautiful life.

More from Medium

Communication Builds a Team

Developing A New ‘Way of Seeing’ — #ARTGR520

Project Work on cloning mamaearth.in

Connect Securely to your Cloud services from your Organization’s Internal Network