mikro.business
Published in

mikro.business

Galiba #freemium İş Modelinin Sonu Geldi

“Oh sonunda internete verdiğim paraya değdi.”

Günlük olarak kullandığınız hizmetlerde tamamen ücretsiz olan veya freemium kalan ne kaldı?

Apple reklam yayıncılarının elini kolunu kırdı. Hedefleme yapabilmeleri için gerekli parametreleri artık…

--

--

--

Game, Tech, Finance, Micro Startups, Mikro Business, etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hüseyin Mert

Hüseyin Mert

I want a beautiful life.

More from Medium

Appless for Ikano Bank and IKEA

Workflow with Strapi (Headless) CMS

Euler Tools — A Unique Platform to Explore and Discover Blockchain Tools

The 1-on-1 Matchup That Will Decide the Super Bowl