mikro.business
Published in

mikro.business

İçerik Satmak İçin Alet Çantası

Cuma yaklaşıyor yine, sıkıntı bastı hepimizi “bişeyler yapmalı” diye beynimiz de ruhumumuzu emmeye başladı. Yan proje kitimizi çıkartıyoruz.

Hemen başlanabilecek platformlar:

🔗 Google Docs
- Oluşturduğunuz bir karşılaştırma tablosunu pazarlayabilirsiniz.
- Kampanya takibi yapıp bunları bir tabloda listeleyebilirsiniz.
- Hafıza kartları gibi çalışma dokümanları…

--

--

--

Game, Tech, Finance, Micro Startups, Mikro Business, etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hüseyin Mert

Hüseyin Mert

I want a beautiful life.

More from Medium

Global Community Engagement Day 2022

That thing called “Netiquette”

The Sexist Side of Transport

ESG A New Buzzword