mikro.business
Published in

mikro.business

#mikroBusiness: Küçük kazançlar için Hukuk ve Finans bileniniz olsun, üzülmeyin.

https://xkcd.com/2019/

Sürdürülebilir kazancın kısa yolu yoktur. Nasıl bir girişiminiz olursa olsun mutlaka sürdürülebilir olması için bir çok yol dener, vazgeçer tekrar denersiniz.

Küçük işler için danışacağınız bilenleriniz olsun. Bir bilene danışın.

--

--

--

Game, Tech, Finance, Micro Startups, Mikro Business, etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hüseyin Mert

Hüseyin Mert

I want a beautiful life.

More from Medium

Mooseman’s Records

Great Freedom / Große Freiheit

Go Outside!

Net Zero or Carbon Neutral? Aren’t they the same…