mikro.business
Published in

mikro.business

Takvim ile Sürüm Yöntemi

Girişiminiz için ne gibi faydaları olur bunları değerlendirelim.

Yazılımların insani özelliklerinin olduğunu düşünüyorum. Belki bu sayede arkadaşlık kurabiliriz.

https://calver.org/

2021.10.29.1 modeli benim görüşüme göre en güzel model. Şöyle ki:

  • Sürüm numarasından günü öncesini hatırlamak daha kolay oluyor.

--

--

--

Game, Tech, Finance, Micro Startups, Mikro Business, etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hüseyin Mert

Hüseyin Mert

I want a beautiful life.

More from Medium

How I got my chronic hives under control.

Printing as a Service

The Batman Delivers (spoiler-free review with only trailer info)

Reviewing a Remarkable 2021