Nový život starým projektům — připojte se k výzkumu

V Pábení zjišťujeme, jestli mají organizace a firmy rozpracované, ale nespuštěné nebo opuštěné projekty. Proč? Protože vytvářejí odpad v hlavách zaměstnanců, na disku, ve skladu a při tom by mohly dostat druhý život a být i businessově zajímavé.

Roman Hřebecký
Aug 30, 2019 · 2 min read

!POZOR! Na konci tohoto článku najdete odkaz na krátký dotazník. !POZOR!

Představte si situaci,

  • kdy se rychle přeskupí situace na trhu a váš interní projekt, na kterém pracovalo oddělení IT developerů, jde najednou na druhou kolej, protože ztratí důležitost,
  • firma prošla rebrandingem, všichni usilovně pracují na tom, aby co nejlépe naplňovali novou tvář a směřování firmy, a celá řádka projektů přestala dávat smysl,
  • z organizace odešel člověk, který měl pod palcem řadu aktivit, a nebyl nikdo, kdo by na něj navázal a pokračoval v nich, takže umřely,
  • neziskovka dočerpala rozpočet a služba, která díky němu fungovala, musela ustoupit do pozadí.

A pak se podívejte dovnitř své organizace a zkuste zmapovat, kolik projektů, služeb, detailně zpracovaných konceptů nebo i otestovaných a funkčních prototypů, které ale nefungují, protože někde někdo rozhodl jinak, máte? Ne nápadů. Opravdu poctivě odmakaných věcí, které by za jiných okolností a v jiných rukou mohly žít.

Máte? A poskytnete?

Výš popsané scénáře sledujeme v různých obměnách napříč odvětvími od komerčního přes veřejný po neziskový sektor. A postupně mapujeme:

  • Jak se organizace k podobným projektům staví. Vrací se k nim a dívají se na ně optikou nových příležitostí? Jsou schopny je i po letech nabídnout trhu?
  • Mají je dobře zakonzervovány a zmapovány, takže je možné je snadno předat?
  • Co by se muselo stát, aby projekt, který ve firmě už nikdy nikdo nerozhýbe, měl šanci získat nový život v rukou někoho dalšího.

Jestli vás podobné téma zajímá…

  • protože jste v něm právě ucítili byznysovou příležitost,
  • protože vám třeba došlo, že je škoda té spousty energie, kterou jste vrazili do projektu, co nakonec neběží,
  • nebo protože podobně jako my věříte v principy udržitelnosti podnikání, se kterým se pojí neplýtvat žádnými zdroji

Data sbíráme, protože chceme ověřit, že dává smysl pracovat na platformě, která dobře rozpracované, ale nespuštěné nebo opuštěné projekty zkusí dostat k lidem a týmům, co jim dají druhý život.

Po vyplňení dotazníku se vám pravděpodobně ozvu s prosbou o rozhovor nebo telefonát a vše probereme podrobněji. A nebojte, nebudu vám nic prodávat. Na to si moc vážím času, který nám věnujete.

Předem moc díky za vaši ochotu.

cirkulární mikrokroky

Cirkularita. Sociální inovace. Texty o tom, že malé krůčky dokážou nastartova veliké změny firem a organizací. A o tom že málokdy víte, kdy přesně přijde bod zlomu. Příběhy, které budou nejspíš většinově sexy až za pár let. Až nám všem bude horko a budeme mít žízeň.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

cirkulární mikrokroky

Cirkularita. Sociální inovace. Texty o tom, že malé krůčky dokážou nastartova veliké změny firem a organizací. A o tom že málokdy víte, kdy přesně přijde bod zlomu. Příběhy, které budou nejspíš většinově sexy až za pár let. Až nám všem bude horko a budeme mít žízeň.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade