Hva betyr smidig for deg?

SMIDIG - adjektiv

som lar seg forme, fleksibel; myk

Image for post
Image for post
Smidig betyr forskjellige ting for ulike mennesker.

Det var vel ikke akkurat smidig-coach jeg drømte om å bli da jeg var liten. Denne litt diffuse, utfordrende, uforutsigbare og utrolig givende rollen. Det er ganske tilfeldig at jeg endte opp som akkurat det. Jeg har jobbet med smidig stort sett hele min karriere. Som utvikler, som tech lead, som teamleder, som Scrum Master, som prosjektleder og naturligvis som smidig-coach. Smidig vekket noe i meg da vi møttes første gang i 2005. Jeg jobbet som utvikler og min erfaring i arbeidslivet så langt var i tradisjonelle prosjekter. Som student var jeg heldig å få jobbe i et forskermiljø — noe så givende! Man hadde et mål, man testet ulike måter å komme seg dit og endret hele tiden på planer og løsning etterhvert som man lærte. Men det var en kortvarig glede. Jeg begynte å jobbe som utvikler i en fast jobb og hverdagen min var en helt annen.

Jeg fikk en kravspek lang som et vondt år og satt og kodet i månedsvis. Da vi var ferdige med utvikling ga vi den flotte løsningen vår til testerne og de hamret løs på den. Alt kom i retur. Fulgte visst ikke kravene. Hmmm…det var merkelig, vi hadde jo fulgt kravspeken vi!? Men neida, det fantes en _annen_ kravspek — den som stod i kontrakten. Som vi aldri hadde sett. Så da kranglet vi med testerne da, tapte som regel og kodet store deler på nytt. Aldri så vi noe til de som skulle bruke løsningen. Aldri fikk vi vite om det vi lagde faktisk løste problemet på en god måte. Ikke før vi gikk i produksjon, gjerne måneder og år etter vi skrev første kodelinje.

Image for post
Image for post
Så var det en som hadde hørt om Scrum…

Vi var vel alle enige om at dette ikke var spesielt produktivt. Så var det en som hadde hørt om Scrum og foreslo at vi skulle bruke det. Scrum, sa du? Merkelig navn på noe som skulle være redningen. Men vi ga det et forsøk. Plutselig snakket vi sammen!

Vi utviklere begynte å jobbe mer sammen og hjalp hverandre med utfordringer på en annen måte enn tidligere. Testerne var tettere på og istedenfor krangel hadde vi plutselig dialog. Med jevne mellomrom testet til og med de som skulle bruke løsningen det vi hadde laget. Vi fikk tilbakemeldinger som gjorde at vi lærte og justerte løsningen til det bedre. Fantastisk! Jeg var frelst og har fokusert på smidig siden.

Dette er nå snart 15 år siden. I årene som har gått har smidig blitt stadig mer populært. Alle jobber visst smidig nå til dags. Det har blitt så vanlig at ordet har mistet sin betydning. Det har blitt brukt og misbrukt så mye at mange utviklere får en allergisk reaksjon når de hører at man skal jobbe smidig. Mange som hevder at de jobber sånn har egentlig ikke endret på noen ting — bortsett fra hva de kaller rollene de har. Ledere som misbruker smidig til å fortsatt kunne utøve command and control — nå rettferdiggjort med at et eller annet smidig rammeverk sier at det skal være sånn.

Rigide prosesser med mange kontrollpunkter og overleveringer er ikke smidig. Å bestemme hvordan andre skal jobbe fordi det står i en eller annen bok eller et rammeverk er ikke smidig. Å ha lange testfaser før du produksjonssetter er ikke smidig. Organisasjoner med masse politikk legger ikke tilrette for å jobbe smidig. Likevel er det slike organisasjoner som idag hevder at de jobber smidig fordi de bruker SAFe, Scrum eller andre rammeverk som har fått smidigmerkelappen. Det er interessant. For det mange gjør passer egentlig bedre til merkelappen stiv. Som er det motsatte av smidig.

STIV - adjektiv

1. ubevegelig el. lite bøyelig

2. ufri, tvungen

3. preget av å være formell og upersonlig; strengt korrekt

Image for post
Image for post
Nye begreper dukker opp for å beskrive det som skjer.

For meg betyr smidig lite overhead. For meg betyr smidig at de som lager et produkt eller en tjeneste selv bestemmer hvordan de jobber mest effektivt. At vi sammen finner beste vei mot målet. For meg betyr smidig at man er trygg på jobb. At man kan diskutere, være uenige og bruke det til noe konstruktivt. At man alltid kan tørre å si hva man mener. For meg betyr smidig at man hele tiden tar tak i det som ikke funker og gjør noe med det. At prosesser og verktøy er til for å støtte og hjelpe oss — ikke gjøre det vanskeligere å få jobben gjort. For meg betyr smidig at det er nok tillit i organisasjonen til å ha enkle og effektive prosesser. At ledere er der for å støtte og tilrettelegge, ikke for å kontrollere og følge opp.

For meg handler ikke smidig om en metode eller et rammeverk, men om et tankesett bygd på en håndfull verdier.

I min definisjon av smidig er den viktigste ingrediensen tillit. Tillit til at alle ønsker å gjøre en god jobb. Tillit til at de som gjør jobben selv vet best. At de kan få bestemme sin egen arbeidsprosess.

Selvom du ikke finner den i noen bok eller den har et rart navn. Tillit hører sammen med åpenhet. Åpenhet rundt hva vi leverer. Åpenhet rundt hvordan det går, både teknisk og menneskelig. Åpenhet rundt roller og deling av kompetanse. Uten å være redd for å miste makt eller myndighet.

Image for post
Image for post
Smidig handler om tankesett og verdier

Som smidig-coach er det dette jeg jobber for å oppnå. Et arbeidsmiljø preget av tillit og åpenhet. Team som selv bestemmer hvordan de vil jobbe. Åpenhet rundt hva som skjer.

Dette er smidig for meg. Hva er smidig for deg?

Miles tones

Inspirational tunes from the disciples of Miles

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store