MM#13 Efekt červené královny

Ondřej Šmída
Aug 19, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post

Kde se vzal název Červená královna?

Název tohoto mentálního modelu je odvozen od postavy z knihy Alenka v říši divů… a za zrcadlem, kterou napsal Lewis Carroll. Alenka běžela s královnou ruku v ruce, sotva královně stíhala. Ta ale pořád křičela “Rychleji! Rychleji!” Alenka cítila, že už to rychleji nepůjde. Protože jí ale docházel dech, nebyla schopná to královně říct. Nejzajímavější na tom všem ale bylo, že stromy ani ostatní věci kolem nich nezměnily své místo. Nezáleželo na tom, jak rychle běžely. Nedokázaly proběhnout kolem ničeho. Nakonec Červená královna zastavila, Alenka se posadila pod nejbližší strom a divila se, že byly pod tímto stromem celou dobu. Červená královna jí to potvrdila a divila se, co jiného by se mělo stát. Alenka jí vysvětlila, že v její zemi se dostane někam jinam, když běží rychle dlouhou dobu. Červená královna jí odpověděla, že to je pomalý druh Země, a jak si mohla všimnout, v její zemi člověk musí běžet tak rychle, jako běžely ony dvě, jen aby zůstal na stejném místě. Aby se někam dostal, musel by běžet dvakrát tak rychleji.

Efekt Červené královny nám říká, že nesmíme usnout na vavřínech, jinak začneme zaostávat. K tomu, abychom přežili další den, musíme běžet rychle, držet krok s dobou a ideálně se ji snažit předběhnout.

Evoluce

Můžeme si to představit na evoluci, ve které se některé druhy vyvíjejí rychleji než jiné a ty, kterým se to daří, získávají nad svým okolím výhodu. Tyto druhy ale nemůžou s vývojem navěky přestat, protože výhoda je pouze dočasná. Ostatní druhy, které jsou s tímto druhem v interakci (například predátoři, nebo kořist), se začnou na základě tohoto vývoje vyvíjet takovým směrem, aby tuto výhodu vymazaly. Například když lev zrychlí, začne lépe chytat pomalé antilopy a své geny začnou předávat ty rychlejší, kteří lvům pravidelně utíkají. Tím za několik generací antilopy zrychlí natolik, že lvi ztratí svou získanou výhodu.

To samé se děje, pokud jde o nemoc a její léčbu. Nejjednodušším příkladem jsou bakterie a antibiotika. Tím, kolik používáme antibiotik a tím, že je ne všichni lidé zodpovědně doberou, se zvyšuje odolnost bakterií. Na ty pak dané antibiotikum již nezabere. Tím, že bakterie vystavíme pouze nedostatečnému množství látky, která je měla zabít, umožníme těm nejsilnějším bakteriím přežít. Ty se následně rozmnoží a při další infekci se můžeme modlit, že budou mít doktoři jiná antibiotika, která budou efektivní.

Byznys

Efekt Červené královny existuje i v podnikání. Vezměte si například inflaci. Inflaci si lze představit jako zvyšování objemu peněz, které proudí v ekonomice. Pokud je letošní míra inflace 2%, přibylo v ekonomice 2% peněz a Vaše firma, aby se udržela na stejné úrovni a představovala pořád stejně velkou část ekonomiky, musí o tato 2% vyrůst. Pokud se jí to nepovede, reálně ztratí část své hodnoty. Zvyšovat objem peněz v ekonomice je poměrně jednoduché. Zvyšovat hodnotu firmy již ne.

Jak na Červenou královnu vyzrát?

Každý z nás, zaměstnanci, manažeři, umělci, autoři, firmy, my všichni máme svou Červenou královnu. Nebylo by ale lepší běžet chytřeji, než běžet rychleji?

Pokud chcete neustále dělat to samé jen rychleji, nebo ve větším objemu, je pravděpodobné, že Červené královně nakonec přestanete stačit a ostatní Vás předběhnou nebo Vám utečou. Klíčem k tomu, jak vyzrát na efekt Červené královny, vězí v inovaci a kompletně odlišném přístupu k tomu, co jste dělali doteď.

MindBlog

Blog BetterMinds

Ondřej Šmída

Written by

Ahoj, jsem Patron BetterMinds, optimista, propagátor kritického myšlení, feminista, spisovatel, příležitostný moderátor a ďáblův advokát. Jo a miluju život. ❤️

MindBlog

MindBlog

Blog BetterMinds

Ondřej Šmída

Written by

Ahoj, jsem Patron BetterMinds, optimista, propagátor kritického myšlení, feminista, spisovatel, příležitostný moderátor a ďáblův advokát. Jo a miluju život. ❤️

MindBlog

MindBlog

Blog BetterMinds

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store