Souhrny

Které souhrny Vás v BetterMinds dalších dvanáct měsíců čekají?

Ondřej Šmída
Feb 2 · 2 min read

Každý rok vychází minimálně dvanáct souhrnů, ale dosud bylo pro členy spíše překvapením, z kterých knih budou souhrny vytvořeny. S tím je však nyní konec a na této stránce se dozvíš, co Tě následujících dvanáct měsíců čeká. (̶C̶Z̶) znamená, že kniha zatím nevyšla v češtině.

✅ 2020/11 Andy Grove: Management orientovaný na výkon

Zakladatel IBM vysvětluje, jakým způsobem přistupovat k managementu a leadershipu uvnitř firmy.

2020/12 Andrew Hallam: Učitel milionář (C̶Z̶)

Americký učitel učící v Singapuru vysvětluje zásady nakládání s penězi, díky kterým se můžeme i s učitelským platem stát milionáři.

2021/01 Paul Jarvis: Společnost jednotlivce (C̶Z̶)

U většiny firem nedává smysl to, aby rostly do nekonečna. A u některých dokonce stačí, aby v nich člověk fungoval sám. Tato kniha popisuje, jakým způsobem toho docílit.

2021/02 James Clear: Atomové návyky

Zjisti, jak změnit své návyky za pomoci nejmenších možných činů.

2021/03 Jake Knapp: Sprint (C̶Z̶)

Jak během jednoho týdne vyrobit funkční prototyp čehokoliv?

2021/04 Philip Tetlock: Superprognózy

Jakým způsobem předpovídat budoucnost? Jak se v tom zlepšit? Jak probíhají turnaje, ve kterých se utkávají největší odborníci v tom, kdo z nich dokáže nejlépe předpovědět budoucnost?

2021/05 Mihaly Csikszentmihalyi: Flow

Co je to flow? Jak se do ní dostat? Proč je důležitá? Kniha, která popisuje flow ze všech možných hledisek. Jakmile ji přečtete, už bez flow nebudete chtít pracovat.

2021/06 Nir Eyal: Připoután (C̶Z̶)

Jak vytvořit produkt, který Vaši zákazníci neodloží? Jak v nich vybudovat návyky? A jak to udělat odpovědně?

2021/07 Grant Cardone: Prodej nebo prodají Tobě

Proč je prodávání důležité? Jak prodat? Na čem při prodeji záleží?

2021/08 Ryan Holiday: Klíčem je klid (C̶Z̶)

Proč je klid tak důležitý? A proč k němu jako k jednomu z prostředků došly všechny zásadní nauky v historii?

2021/09 Mark Manson: Všechno je v pr**li

Jak je to s hodnotami, hrdinstvím a nadějí? Kniha, která naprosto polopaticky popisuje filozofický základ, který z každého udělá lepšího člověka.

2021/10 Gary Keller: The One Thing

Proč netříštit svou pozornost a zaměřit se na jednu jedinou věc?

MindBlog

Ondřej Šmída

Written by

Ahoj, jsem Patron BetterMinds, optimista, propagátor kritického myšlení, feminista, spisovatel, příležitostný moderátor a ďáblův advokát. Jo a miluju život. ❤️

MindBlog

MindBlog

Blog BetterMinds

Ondřej Šmída

Written by

Ahoj, jsem Patron BetterMinds, optimista, propagátor kritického myšlení, feminista, spisovatel, příležitostný moderátor a ďáblův advokát. Jo a miluju život. ❤️

MindBlog

MindBlog

Blog BetterMinds

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store