Karga

Bu kargayı yolda uçamaz halde bulmuş, kuş fotoğrafçılığında kullandığımız kamuflaj örtülerini ağ yapıp yakalamıştık. Evin balkonunda yaklaşık bir hafta besledim. O zamanlar eve böcek girse vesikalığını çekmeden bırakmazdım. Bu da oradan kaldı. Gözündeki yansıma da benim.

Like what you read? Give Salih Deniz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.