Roman Mahallesi

Bir arkadaşımız Tekirdağ’da bir okulda rehber öğretmen olarak çalışıyor. İsteğimizi kırmadı ve bir ziyaretinde bizi de davet etti. Biz de her zaman yaptığımızı yaptık, fotoğraf çektik.


Like what you read? Give Salih Deniz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.